18-09-09

Internetcensuur in België / skynetproblemen


Skynet Klantendienst
 
Geachte Heer,
 
Zoals bij Mevrouw Gina Bernard die met Marcel Vervloesem van onze vereniging rond de verdwenen Duitse jongen Manuel Schadwald werkte en die bij een nachtelijk ongeval om het leven kwam, na eindeloze problemen te hebben gehad met haar Belgacom-telefoonlijn, blijven onze problemen met onze Belgacomserver en Skynetblogs aanhouden.
 
De skynetblogs 'Michel Vuijlsteke: ongecensureerd' en 'Doofpot Justitie' blijken na de publicatie van het artikel dat we aan de bijgaande perstekst voegden, van het Internet te zijn gehaald.
De publicatie op 'skynet Problemen' bleek onmogelijk te zijn.
 
In afwachting van uw antwoord, teken ik,
 
hoogachtend,
 
Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint Gillis
 
==============================================================
 
IINTERNETCENSUUR IN BELGIE / PROBLEMEN MET SKYNET
 
Brussel, 18.9.2009
 
Zoals bij Gina Bernard die met Marcel Vervloesem rond de verdwenen Duitse jongen Maunel Schadwald werkte en die (na eindeloze problemen te hebben gehad met haar Belgacom-telefoonlijn) bij een nachtelijk ongeval om het leven kwam, blijven de reeds wekenlange problemen van de vzw Werkgroep Morkhoven met haar Belgacom-server en skynetblogs aanhouden.

Na de publicatie van het onderstaande bericht, bleken de blogs 'Michel Vuijlsteke: ongecensureerd' en 'Doofpot Justitie' niet langer meer toegankelijk te zijn.  Zelfs de klacht hierover bij de Skynet-klantendienst hierover kon niet gepubliceerd worden wat bewijst dat bepaalde personen of diensten gebruik maken van de Skynet-code en de skynetblogs hiertegen onvoldoende beveiligd zijn.

Gebeurt dit alles op vraag van Justitie waarmee de Belgische Internetproviders zoals Skynet een samenwerkingscontract hebben afgesloten zodat bepaalde weblogs of websites op vraag van Justitie of de Minister van Justitie geblokkeerd kunnen worden ?

Gisteren was er in de gevangenis van Turnhout een personeelscollege waarop Morkhoven-activist Marcel Vervloesem en zijn advocaat werden uitgenodigd en waarbij de publicaties van de vzw Werkgroep Morkhoven over ondermeer het feit dat Marcel Vervloesem meer dan drie weken lang aan zijn ziekenhuisbed geboeid lag in het AZ Sint Jan te Brugge, opnieuw werden bekritiseerd.
Vandaar waarschijnlijk dat de website van de Fondation Princesse de Croÿ gisteren tot tweemaal het bezoek kreeg van de FOD Justitie.

Toen de Werkgroep Morkhoven enkele dagen geleden enkele artikels en brieven inzake Carine Russo publiceerde, werd Marcel Vervloesem in de gevangenis van Turnhout opgebeld door iemand die zich voor een 'journalist van Het Laatste Nieuws' uitgaf.
Marcel Vervloesem mag echter al een jaar lang geen journalisten meer spreken nadat hem in 2006 door middel van een vonnis van de correctionele rechtbank te Turnhout, een 'spreekverbod met de pers' werd opgelegd.

De zogezegde journalist die de toelating had gekregen om Marcel Vervloesem te telefoneren of die, beter gezegd, van het Ministerie van Justitie als zogenaamde journalist de opdracht kreeg om te  informeren, vroeg Marcel Vervloesem wat hij van Carine Russo dacht....

========

ARCHIEF

Brussel, 5.8.2009

Enkele dagen nadat Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven door de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort (1998), de internationale pers (waaronder zelfs drie Japanse kranten) over de vloer van zijn huisje in Morkhoven kreeg, werd hij door zijn halfbroer Victor Vervloesem, wonende in dezelfde wijk, van 'verkrachtingen en folteringen' beschuldigd.

Victor Vervloesem deed dit via een geënsceneerd interview met de krant Het Nieuwsblad waarbij hij, zonder enig bewijs, beweerde dat de 'feiten' zich 20 jaar voordien hadden afgespeeld. Marcel Vervloesem noch de vzw Werkgroep Morkhoven kregen een recht op antwoord van Het Nieuwsblad en de andere kranten van de Corelio mediagroep die het 'nieuws' verspreidden.

Kort nadien organiseerde Victor Vervloesem met enkele vrienden van de wijk, een soort persconferentie met de journalisten van het programma Telefacts van de nieuwszender VTM, die de verhalen van de zogezegde slachtoffers gretig overnam en via een satellietwagen in de vlaamse huiskamers dreunde.
Dat gebeurde in de bar-dancing Berkenmus waardat Victor Vervloesem toen 's nachts werkzaam was en zijn vrienden aan de toog ontving.

Jan Boeykens, voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, kwam op het ogenblik van de rechtsstreekse uitzending toevallig langs en vroeg om ook een woordje te mogen zeggen maar dat werd hem door een VTM-journalist die hem vroeg of hij 'nog andere slachtoffers kende', geweigerd.

Jan Boeykens maakte hiervan een kort verslag en stuurde dit naar de procureur te Turnhout. Hij ontving echter nooit een antwoord en zijn brief werd nooit aan het strafdossier van Marcel Vervloesem toegevoegd. Ook met de schriftelijke verklaring van één der zogezegde slachtoffers aan de procureur te Turnhout, dat men voor de verhalen aan de pers 'ieders 250 euro kreeg' (+ 250 euro voor de klachten bij justitie), werd geen rekening gehouden. De procureur stuurde dit schrijven zelfs terug naar de afzender.

Alhoewel Het Nieuwsblad en konsoorten hun best deden om de Morkhoven-activist als een 'kindermisbruiker' door het slijk te sleuren (over de kinderpornozaak Zandvoort die door het gerecht van Turnhout niet werd onderzocht, zweeg men natuurlijk), groeide er toch een zeker twijfel. Rechter-voorzitter F. Caers van de correctionele rechtbank te Turnhout gaf in 2005 de opdracht om zowel de vermeende slachtoffers als Marcel Vervloesem aan een leugendetectortest te onderwerpen.
De leugendetectortest wees uit dat Marcel Vervloesem de waarheid had gesproken.
Een van de vermeende slachtoffers, maakte zoveel kabaal rond de leugendetectortest dat de Turnhoutse openbare aanklager Peter Vander Flaes liet verstaan dat F. Caers er beter aan deed om niemand meer voor de leugendetectortesten op te roepen. Dat verklaart grotendeels waarom de resultaten van de leugendetectortest, zoals tal van ontlastende getuigenissen, zelfs niet aan het strafdossier werd gevoegd.

Om de klachten tegen Marcel Vervloesem te kunnen handhaven, trommelde men drie minderjarigen uit de wijk op die ondermeer wegens een gewapende roofoverval, enkele inbraken, afpersingen en drugshandel enzovovoorts, in een gesloten instelling zaten (van waaruit ze af en toe ontsnapten). De jongeren die deel uitmaakten van de Morkhovense 'Bende van Rosse Gie' verklaarden eveneens dat zij door Marcel Vervloesem 'gefolterd en verkracht' werden. Enkele bamboestokjes die zich ten huize van Marcel Vervloesem bevonden, moesten daarvoor als bewijs dienen.
De lokale pers, waaronder Het Nieuwsblad, gaf opnieuw ruchtbaarheid aan deze kwestie.
Marcel Vervloesem werd door een indrukwekkende strijdmacht van de Politie Neteland voor de ogen van zijn dochter en kleinkinderen uit het huis gesleurd en in de gevangenis van Turnhout opgesloten waar hij direct met een hongerstaking begon.
Tijdens de hongerstaking werd er door de vriendin van Victor Vervloesem (en moeder van de bendeleider van de 'Bende van Rosse Gie' die Marcel Vervloesem verantwoordelijk achtte voor de opsluiting van haar zoon) een petitie in de wijk opgestart. In de petitie werd gezegd dat 'de wijkbewoners van het negatieve imago afwilden'. In de petitie werd voorts de uithuiszetting van Marcel Vervloesem en de verwijdering van de website van de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet geëist. De eis om uithuiszetting was opvallend omdat Victor Vervloesem toen in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij zetelde die Marcel Vervloesem enkele weken geleden nog als een hond op straat zette.
De petitie die enkel door de vrienden-aanklagers van Victor Vervloesem was getekend, werd via het Herentalse gemeenteraadslid Marleen Diels (CD&V -Vlaamse Christen Democraten) uit Morkhoven, in de Herentalse gemeenteraad ter sprake gebracht.
De Herentalse burgemeester Jan Peeters, die zoals Victor Vervloesem in het bestuur van de Sp.a te Herentals zetelt (en die bovendien kamerlid, ex-partijbureaulid en ex-minister is), verklaarde dat hij 'wel oren had naar de gestelde eisen omdat dit ook het imago van Herentals en omstreken betreft'. Hij beloofde de eis om de website van de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet te verwijderen, 'door een jurist van de Stad te laten onderzoeken'.

Victor Vervloesem die destijds een wijkraad oprichtte waarvan hij zich tot directeur-generaal benoemde en waarin hij zijn later door hem aangeklaagde halfbroer Marcel als secretaris aanstelde, wist zich politiek vrij snel op te werken.
Hij werd in 2005, als eerste Sp.a-er, lid van van het Herentalse OCMW-bestuur. In 2006 (het jaar dat Marcel Vervloesem door de correctionele rechtbank van Turnhout werd veroordeeld), kreeg hij een paar honderd stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen en werd hij door het Sp.a-bestuur van Herentals tot gemeenteraadslid aangesteld.
In 2007 werd hij tot voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie, waarvan iederéén zich afvraagt waarmee ze zich in feite bezig houdt, verkozen.
Hij werd door de gemeenteraadsleden ook tot plaatsvervangend vertegenwoordiger van de Stad Herentals in de intercommunales PIDPA en CIPAL verkozen.

De vzw Werkgroep Morkhoven vraagt zich af wat er met de 30 processen-verbaal gebeurde waarin Victor Vervloesem inzake zedenfeiten met kinderen en minderjarige jongetjes wordt genoemd.
In oktober 2006 bezorgde Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens een lijst van deze PV's aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers die ook verantwoordelijk is voor de door de Hoge Raad voor de Justitie erkende verdwijning van 7 kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort op het hof van beroep van Antwerpen. De cd-roms die door de vzw Werkgroep Morkhoven in 1998 aan het Belgische Koningshuis werden bezorgd, werden immers in opdracht van de Koning via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V) 'voor onderzoek' aan de Antwerpse procureur-generaal overgemaakt.

Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) die in 1998, in een interview over de kinderpornozaak Zandvoort met de krant Het Laatste Nieuws, verklaarde dat 'men de ogen had gesloten', wordt al maandenlang op de hoogte gebracht van deze feiten maar wenst geen onderzoek naar deze verdwijning te laten voeren.
In het justitierapport dat onlangs uitlekte, stond zelfs dat de zwaar zieke Marcel Vervloesem 'ten allen koste in de gevangenis moest opgesloten blijven omdat hij anders zijn activiteiten van kinderpornojager zou hernemen en de media zou contacteren'.

De vzw Werkgroep Morkhoven is het met de Nederlandse pedofielenjager Chris Hölsken zeker niet op alle vlakken eens maar kan wel begrijpen waarom hij de CD&V 'dé pedofielenpartij van Vlaanderen' noemt. Maar Chris Hölsken zou zich ook moeten afvragen waarom de Vlaamse socialisten (Sp.a) de kinderpornozaak Zandvoort mee dichtdekten en zij de Sp.a-bestuursleden die van kindermisbruiken verdacht worden, allerlei bestuursmandaten toekent.

Het is geweten dat er binnen de Sp.a heel wat homosexuelen huizen maar de meeste homosexuelen hebben een grondige afkeer van kindermisbruik en wensen zeker niet voor 'pedofielen' door te gaan.
Vandaar dat de houding van de Sp.a-partijleiding die perfect van deze zaken op de hoogte is, heel wat vragen oproept.

Eind 2007 vroeg de Gentse strafpleiter Els Van Eeckhaut, dochter van de bekende Gentse strafpleiter Piet Van Eeckhaut en lid van het Gentse Sp.a-bestuur, om de 'dubieuze' weblog van de vzw Werkgroep Morkhoven uit de rankings en uit de Top 100 van de meest invloedrijke blogs van het Gentse bedrijfje Metatale te verwijderen. Zij deed dat op een ongewoon heftige wijze en liet daarbij uitdrukkelijk verstaan dat Marcel Vervloesem een 'pedofiel' was. Haar openbare oproep kwam juistgeteld een jaar voordat Marcel Vervloesem door het hof van beroep van Antwerpen voor de drie nieuwe beschuldigingen uit 2005 werd veroordeeld.
Els Van Eeckhaut is lid van de probatiecommissie (die zich moet uitspreken over de vrijlating van gevangenen) en is lid van de Raad van Bestuur van de Orde van Advocaten.
De Gentse strafuitvoeringsrechter Nadia Goossens, sprak enkele maanden geleden in dezelfde bewoordingen als die van Els Van Eeckhaut, een negatief advies uit aangaande de verzoeken van Marcel Vervloesem's advocaat Raf Jespers om een penitentiair verlof en een ambulante begeleiding. De rechter citeerde daarbij, met een uitzonderlijk respect voor het principe der scheiding der machten, uit een rapport van het ministerie van justitie dat nooit aan het gerechtelijk dossier werd gevoegd en verdwenen zou zijn...


-----------------

Gemeenteraad Herentals
Zitting van 3 mei 2005


Aanwezig: Jan Peeters, Burgemeester-Voorzitter;
Guy Paulis, Kris Peeters, Alfons Vercalsteren, Alois Verheyden, Roger Van Nuffel, Anne-Mie Hendrickx, Schepenen;
August Heylen, Jozef Van Thielen, Marcel Leirs, Ria Janssens, Raf Liedts, Luc De Cat, Marleen Diels, Maria Bervoets, Jozef Schellens, Alfons Michiels, Mien Van Olmen, Johan Deckers, Muriel Poortmans, Daniël Marcipont, Gunther Verlinden, Ilse Cras, Erik Vervoort, Martine Moriau, Ludo Driesen, Els Sterckx, Geert Van Rompaey, Raadsleden
en Frans Van Dyck, Secretaris.

4 vzw Morkhoven

De Gemeenteraad,

Raadslid Marleen Diels zegt zich, samen met vele Morkhovenaars, te ergeren over de website “vzw Morkhoven”. Als je een website opzoekt onder de naam Morkhoven, kom je telkens deze site tegen. In al die negatieve aandacht wordt ons dorpje regelmatig “de achterstandswijk” van Herentals genoemd, hiermee wordt de wijk Koninkrijk bedoeld. Die mensen verdienen het niet om zo genoemd te worden. Eén rotte appel in de kist wil niet zeggen dat de hele kist is aangestoken.
Het raadslid vraagt om uit te zoeken of die site, “vzw Morkhoven”, niet kan verwijderd worden.
Misschien raken we dan af van dat slechte imago dat wij Herentalsenaren echt niet verdienen.

De burgemeester geeft het raadslid volkomen gelijk. Hij vindt dit erg voor de bewoners van Koninkrijk, hij zou dit liever anders zien.
De jurist van de stad zal de mogelijkheden bekijken om deze site te laten verwijderen.
De burgemeester vreest echter dat er niet veel kan aan gedaan worden. Het is beter dat de Morkhovense gemeenschap positief tracht naar buiten te treden. De stad heeft via haar communicatie-dienst reeds gereageerd op de onjuiste en beschimpende informatie over Morkhoven in de pers. Zij zal dit in de toekomst blijven doen...

Door de raad,
Bij verordening;De secretaris
De Burgemeester

ir. F.Van Dyck - J.Peeters (Sp.a - Vlaamse Socialisten)
 
 

13-09-09

Carine Russo verlaat de Senaat


Russo+.pict_151413

Carine Russo, de moeder van Mélissa, één van de dodelijke slachtoffers van Marc Dutroux, kondigde vrijdagavond in een brief aan de federatieraad van Ecolo aan dat ze na twee jaar de Senaat verlaat.

In haar brief verwees zij naar haar gezondheidsproblemen en de moeilijkheden die ze had om zich aan te passen aan het politieke en parlementaire leven.

In november 2008 zei Russo al dat ze ontgoocheld was in het functioneren van de instellingen en de partijen. Ze dacht er bijna dagelijks aan om met de politiek te stoppen omdat ze de indruk had haar familie in de steek te laten.

Ze had het naar eigen zeggen erg moeilijk met het formele karakter en de vele procedures van het politieke en parlementaire leven.

De senatrice is niet bitter. Ze benadrukt dat haar engagement en haar sympathie voor Ecolo behouden blijft.

Bij Ecolo zegt men de keuze van Carine Russo te respecteren. « Ze heeft echt het maximum gedaan om haar contract te vervullen, maar we begrijpen dat een vrouw van het terrein moeilijkheden ondervindt om zich aan te passen aan de politieke realiteit », benadrukt de woordvoerder van de Franstalige groenen.

Russo was een gecoöpteerde senatrice. Tijdens de federatieraad van 25 september wordt beslist wie haar opvolgt.

Carine Russo behaalde bij de Senaatsverkiezingen in 2007 op de voorlaatste plaats 57.747 voorkeursstemmen. Zij wilde zich bij Ecolo vooral inzetten voor een sociale justitie en voor het milieu.
« Ecolo heeft een slogan: ‘Een groenere aarde voor een rechtvaardigere wereld’. Ik wil die omdraaien, want een sociale justitie is voor mij een prioriteit. Ecologie kan niet zonder een rechtvaardig gerecht, want anders krijgen we een ecologie aan twee snelheden », aldus Russo.

Carine Russo was niet de eerste ouder van een van de slachtoffers van Dutroux die zich in de politiek waagde.
Zo richtte Paul Marchal, de vader van An Marchal, in 1998 de Partij voor Nieuwe Politiek in België (PNPb) op. Ook hij kwam al vlug tot de conclusie dat politiek niet echt iets voor hem was: bij de verkiezingen van 1999 haalde de PNPb een schamele 0,3 procent, alhoewel dat ook voor een deel het gevolg was van het negatieve beeld dat de media van hem schetsten. Datzelfde jaar nog zegde hij de politiek vaarwel.


LINKS:

- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)

09-09-09

Els Van Eeckhaut en Metatale


els.Van-Eeckhaut_001

De Gentse strafuitvoeringsrechtbank verstrekte enkele maanden geleden een negatief advies ten opzichte van de aanvragen voor penitentiair verlof van de Morkhoven-actvist Marcel Vervloesem.  Zij deed dat in een reeks uiterst negatieve bewoordingen en verwees daarbij naar de weblog van de vzw Werkgroep Morkhoven die, volgens haar 'een aantal vermeende wantoestanden binnen justitie aan de kaak stelde'.

De Gentse rechter Nadia Goossens sprak hierbij van de 'fanclub van Marcel Vervloesem'.

De vzw Werkgroep Morkhoven kwam er toen toevallig achter dat de Gentse strafpleitster Els Van Eeckhaut in een artikel op haar blog precies dezelfde bewoordingen had gebruikt en daarbij zelfs om de verwijdering van de skynetblog 'Werkgroep Morkhoven' uit de rankings en uit de Top-100 van de 'meest invloedrijke Vlaamse blogs' van het Gentse bedrijfje Metatale vroeg (een bedrijfje waarvan de vzw Werkgroep Morkhoven nog nooit had gehoord).

De vzw Werkgroep Morkhoven tilde zwaar aan dit gebeuren omdat Els Van Eeckhaut ook lid is van de Gentse probatiecommissie (vrijlating van gevangenen) en van de Raad van de Orde van Advocaten. Bovendien werd het artikel amper een jaar voor de veroordeling van Marcel Vervloesem door het hof van beroep te Antwerpen gepubliceerd.

Nadat Els Van Eeckhaut de zaak nog trachtte te ridiculiseren, verwijderde zij uiteindelijk het betreffende artikel van haar blog (of maakte de blogspot ontoegankelijk voor het publiek).

-----------------


Wat met ‘dubieuze’ sites in rankings etc..?

Els Van Eeckhaut

December 21st, 2007 · 13 Comments

Sorry voor het juridische jargon in de titel, overkomt me vaker de vrijdagochtend als ik op het punt sta mij zoals iedere vrijdagochtend van de laatste maanden te begeven naar een psychiatrisch instituut. (Ja, ja sloebers, ik hoor sommigen onder u uw ‘eindelijk’s en ‘het werd tijd’s’ wel murmelen, maar helaas neen, ik doe dat iéts gans anders dat perfect te kaderen valt in mijn professionele praktijk).

Wacht, halt, we zijn al een halfuur verder en ik ben intussen al waar ik moet zijn, in het Instituut in kwestie, maar x en x en x zijn er nog niet, dus even tijd voor een korte mededeling.

Ik weet dat ik een muggenzifter ben, en dat ik per se alles en iedereen op zijn kleine kantjes wijs. Of toch die neiging heb. Ik ben er vaak onuitstaanbaar door en malcontent en zelfs pessimistisch, zeker als ik begin met mijzelf op kleine kantjes te wijzen.

Maar soit, ik ga het dus weer doen, houd u vast. En ik doe het dan ook met respect voor wat ik ‘aanval’.

Het gaat namelijk over Metatale. Maar slechts in ondergeschikte orde, zoals u meteen zult lezen. Metatale is om het voor buitenstaanders gemakkelijk te maken een sympathiek bedrijfje dat de invloed van blogs probeert te analyseren op een neutrale manier. En daarvan een wekelijkse update geeft. Hm, bijna wekelijks toch. Op de site zelf leest u hoe het allemaal werkt.

Dat analyseren resulteert in een top 100 waar je uiteraard op kunt klikken en kijken naar de blog die aldaar een plekje bemachtigd heeft.

Welnu, tussen deze 100 invloedrijke blogs staat ook de site werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be.

Geen linkliefde naar deze site, die m.i. niet meer is dan een fanclub van Marcel Vervloesem, een man die niet gewoon niet echt, maar eerder écht niet onbesproken is. (link)

Over invloed gesproken; probeer maar eens via Google een artikel te vinden over MV dat niet ergens gerelateerd is aan de eerder genoemde site. De bijzonder hoog gerangschikte website heeft de voorbije tien jaar zodanig veel pers, maar ook persoonlijke linkaandacht gekregen dat de argeloze zoeker overspoeld wordt met berichten over de goede werken van Vervloesem, in vroeger tijden, en in navolging van de witte marsen, gesteund door behoorlijke bona fide sites die in deze figuur écht de grote pornojager zagen die talloze netwerken zou blootleggen.

Hoewel ik nogal wat begrip kan opbrengen voor het analytisch in kaart brengen van de zaken stel ik vragen bij het feit dat door de verschijning in Metatale telkens opnieuw mensen linken naar de propagandistische blog van Morkhoven.

Mocht Metatale retroactief te werk gaan, deze blog zou wellicht op één staan: ze is immers is de kern van een machinerie die ertoe geleid heeft dat een enorme waas gecreëerd werd over M.V, zijn persoonlijkheid en vooral over het feit dat hij beschuldigd wordt van zware feiten (zie de hogere link).

Zelf heb ik het daar moeilijk mee. Niet alleen staan bijna alle bloggers die ik ken wel érgens in die ranking van Metatale, en een paar blogs die mij zéér nauw aan het hart liggen in de toptien, daarnaast genereren die blogs ‘invloed’ volgens mij op een totaal andere manier.

Morkhoven is volgens mijn persoonlijke mening immers geen blog, maar mijns inziens een propagandasite waar moedwillig onwaarheden in stand gehouden worden om de figuur MV in ere te houden. Een figuur die (in eerste aanleg) veroordeeld werd voor misdrijven waar ik noch mijn vrienden, noch mijzelf mee geassocieerd wil zien.

Verder, en ik eindig waar ik begin: moet er niet één of andere vorm van marginale toetsing zijn?

Onnozelheid mag, om een bekende jonge blogster te parafraseren. Zatte Vrienden is een site waar je een hekel kunt aan hebben maar die niet op het slappe koord van de onwettigheid danst en bovendien een bepaald soort mannen van de straat en uit de kroegen houdt, LvB vertegenwoordigt politieke ideeën die mij vaak doen grijpen naar een stuksken kallisjenhout om mijn ergernis te verbijten, maar ik moet de bezieler ervan volgen als hij de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel draagt en, ook deze site houdt een bepaald soort mannen van straat..enz..enz..

Allemaal oké dus, wat mij betreft.

Maar hoeveel onnozelheid kan er eigenlijk nog meer door als het gaat over sites zoals die van Morkhoven?

Het is niet echt de site van een veroordeelde blogger, want daar mag in principe geen probleem over bestaan, en bovendien is MV nog niet in laatste instantie veroordeeld. Het is wel een site die (volgens mij) in staat is om mensen een gigantisch rad voor ogen te draaien over de handelswijze van één persoon, en die niet nalaat daarbij de werking van het hele gerecht, alle actoren van Justitie beschuldigd van leugens, bedrog en vooral van het persoonlijk willen pesten van één persoon.

Om alles te relativeren: ik werp geen steen naar Metatale, of toch maar een klein keitje. Ik stel veeleer een vraag, ter overweging, die ik mij bij andere rankings, wedstrijden en verkiezingen ook wel eens stel. Namelijk, of een marginale toetsing aan de wet, en aan het maatschappelijk aanvaardbare niet wenselijk zou zijn?

Ik besef dat ik eigenlijk een stinkende knuppel in het hoenderhok gooi, want het maatschappelijk aanvaardbare, daar is helemaal geen definitie van, vandaar dat ik juist de minieme toetsing vooropstel, waarbij de conclusie misschien zou kunnen zijn dat het in afwachting van een eindarrest in dit proces niet wenselijk is om iemand die beschuldigd wordt van dergelijke feiten in de kijker te zetten.

De Gentse strafuitvoeringsrechtbank verstrekte enkele maanden geleden een negatief advies ten opzichte van de aanvragen voor penitentiair verlof van de Morkhoven-actvist Marcel Vervloesem.  Zij deed dat in een reeks uiterst negatieve bewoordingen en verwees daarbij naar de weblog van de vzw Werkgroep Morkhoven die, volgens haar 'een aantal vermeende wantoestanden binnen justitie aan de kaak stelde'.

Helaas, intussen zijn we een hele tijd, en ik drie vergaderingen en evenzoveel pauzes verder en ik moet op de bus, dus herlezen, dat zal voor een andere keer zijn.

http://www.elsvaneeckhaut.be/?p=1244

http://www.google.be/search?sourceid=navclient&aq=0h&oq=els&ie=UTF-8&rlz=1T4ADBS_enBE315BE320&q=els+van+eeckhaut

http://michel-vuijlsteke-ongecensureerd.skynetblogs.be/

>

08-09-09

Justitie en politie niet effectief in strijd tegen kinderporno


0908censure-moi

'Welke kinderpornozaak zou dat dan wel mogen zijn? Die die de Werkgroep grotendeels uitgevonden heeft in de jaren stillekens? Of nog een nieuwe?' (Michel Vuijlsteke) 
 
----------

ARCHIEF

NRC Handelsblad, 29 september 1998

Justitie overweegt nu een landelijk officier van justitie aan te stellen die speciaal wordt belast met de strijd tegen kinderpornografie, aldus minister Korthals bij de ontvangst van het rapport.

Op dit moment is bij het Landelijk Bureau Openbaar Ministerie een officier van justitie voor een dag per week belast met kinderporno.

De werkgroep vindt ook dat vermeden moet worden dat seksuele delinquenten aan het werk gaan op scholen en in kinderziekenhuizen. Korthals zei de presentatie dat delinquenten uit ,,bepaalde functies'' geweerd moeten worden.

,,Er is gebrek aan structureel beleid, aan samenwerking en aan centrale aansturing door de overheid. Kinderporno en -prostitutie wordt daarom met incidentenbeleid en vrijblijvenheid bestreden (...) Elke regio bepaalt zelf haar prioriteiten. Voor de aanpak van seksuele exploitatie van kinderen is dit ad hoc beleid funest'', schrijven de actiegroepen TransAct en ChildRight Worldwide, die deel uitmaken van de landelijke werkgroep.

De werkgroep pleit onder meer voor oprichting van een landelijk rechercheteam, een proefproces tegen handel in kinderporno op Internet en betere opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers, die volgens haar een risicogroep vormt.

Vanmiddag gaf minister Korhthals opnieuw aan de bestrijding van kinderporno te willen intensiveren. Naast het aanstellen van een landelijke officier en landelijke voorzieningen bij de politie denkt hij aan meer mankracht bij de Centrale Recherche Infomatie (CRI), versterking van het zedenspecialisme binnen de politiekorpsen en betere informatie-uitwisseling tussen verschillende landen.

Het openbaar ministerie in Haarlem maakte gisteren bekend een onderzoek in te stellen naar een uitzending van kinderporno-foto's in het tv-programma De week van Willibrord.

BS6 zond afgelopen zondagavond foto's uit van vijf pedofielen in het programma van Willibrord Fréquin. De foto's zouden afkomstig zijn uit het beeldmateriaal van Gerry van der U., spil in het Zandvoortse kinderporno-netwerk. Hij kwam onlangs op geweldadige manier om het leven.


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds

 

Abus d'enfants: Lettre de Marcel Vervloesem à Patrice Verdi


Marcel.dood.mail-4declerck.286380Lettre de Marcel Vervloesem du 2 septembre 2009

Cher Patrice,

Merci pour votre lettre du 26.08.2009, que j’ai plaisir a recevoir, ici dans ma prison. Je m’excuse directement de vous écrire en néerlandais, parce que je ne connais pas bien le français. Si j’avais un ordinateur dans ma cellule, ce problème serait résolu avec un bon programme de traduction, mais je n’ai pas autant de luxe. Je souhaite avant tout vous répondre.

Le problème que vous décrivez est une triste réalité, qui n’est pas si simple. Il est, et reste un fait que travailler dans ce domaine, est très difficile et prend énormément de temps. Aussi, on devient rapidement victime d’obstruction par ceux qui ont le pouvoir et devraient prendre leur responsabilité. Le manque de bonne volonté, fait que le petit monde criminel peut calmement suivre son chemin, sans crainte.

Le problème dépasse les frontières et touche des milliers de victimes. Des victimes qui demandent de l’aide et ne sont pas entendues par les autorités. Mais ces milliers voix qui demandent de l’aide et de la compréhension, ne sont pas entendues, parce qu’elles ne seraient pas importantes. Les gens qui osent s’engager pour ces victimes, deviennent aussi victimes des accusations, des chasses aux sorcières, des humiliations et aussi des poursuites qui se terminent en prison. Notre optique ne nous permet toutefois pas de laisser tomber nos principes. Nous devons continuer malgré tout à lutter contre ces traitements inhumains et dégradants, parce que ces milliers de victimes ont le droit d’être aidées. Parce que ces victimes ont le droit d’être entendues. Et dans notre lutte, nous devons nous mettre sur le côté, si il le faut.

Il est un fait que ce n’est pas agréable. J’aurai aussi préféré avoir une autre vie et un autre destin. Calmement, dans un petit fauteuil devant la télévision, complètement aveugle sur les choses qui m’entourent. Mais comme activiste, je suis conscient que je ne pourrais pas vivre dans cette indifférence. Les milliers d’enfants sur les cd-roms de Zandvoort, dans le dossier national et international, dans notre pays, en France et ailleurs, ont droit à notre soutien et notre aide. C’est indépendant du destin qui nous attend.

Je comprends aussi votre situation en tant que policier, en connaisseur du terrain. Je comprends aussi votre frustration, votre sentiment de colère et votre partielle impuissance. Savez-vous pourquoi Patrice ? Parce que depuis 1998, je suis moi-même objet de cette situation et j’ai vécu ce que cela signifie. Est-ce que vous connaissez les humiliations pendant des années, le lynchage médiatique, les accusations sales, toutes les condamnations que j’étais obligé d’accepter sans protester, à cause de mon combat pour les milliers de victimes ?

Mais cette douleur n’était encore rien. Le pire, le plus pénible de voir comment les gens sont aveugles et idiots face aux victimes qui crient pour appeler à l’aide. Ma douleur est insignifiante à côté de ça. Mais peut-être ma douleur a-t-elle réveillé un certain nombre de gens ? La route est toutefois encore longue, très difficile et il ne sera pas aisé d’atteindre notre but commun.

En revanche, toute petite amélioration, toute petite avance signifie énormément pour eux. Qui sommes-nous ou serions-nous, cher Patrice, si nous restions aveugle et sourd dans cette problématique ? Serions-nous alors supérieur à ces hommes exploitent ces milliers d’enfants ? Je ne me plaints pas d’avoir toujours, avec mes propres petits moyens, lutté pour les enfants. Ils le méritent.

Pour ce moment, je suis enfermé. C’est le destin de tous les activistes. Je n’ai plus à attendre grand-chose en tant qu’activiste dans ma vie, vu ma situation médicale (diabète, cœur, reins et sang malades, cancer) qui m’oblige à aller 5 fois par jour à l’infirmerie.

Je vis dans un tout petit espace, pour ma situation médicale : 2m30 sur 4 m, que je partage avec un autre prisonnier. Savez-vous que je vis sur un espace de 81 petites dalles ? Je ne peux pas regarder à travers les barreaux de la fenêtre, parce que cette fenêtre est trop haute. Savez-vous Patrice, qu’on a du m’opérer 5 fois depuis mon incarcération, le 5 septembre 2008 et que j’ai été enchaîné durant 591 heures comme un chien, à toutes sortes de lits d’hôpitaux, appareils médicaux, etc., avec des menottes en métal au pied, parce que le règlement de prison le prescrit ?

Et pourquoi, parce qu’on s’engage pour ces milliers d’enfants. Mais mon destin est comme ça. Je n’ai pas droit au congé pénitentiaire. Je ne peux pas embrasser mes petits-enfants. Je ne peux pas rendre visite à ma famille et à tous ceux qui m’aime, parce que ma conscience m’oblige à ne pas laisse tomber mon point de vue, qui est bien connu. Ma situation n’est pas de l’eau de rose, Patrice. Je suis même obligé de taper mes lettres en caractère majuscule, parce que les petits caractères sont brisés et il n’y a pas moyen d’en avoir un autre. Je continue malgré tout à expliquer les mots de tout mon cœur.

Je sais aussi que dans beaucoup de pays, beaucoup de gens sont actifs autour de mon destin et ma douleur. Je sais qu’il y a des protestations sur ma situation, qu’elle est exposée en publique et que les autorités ont reçu de nombreuses lettres. Et je suis très heureux pour ça. Mais Patrice, pensons en première place aux milliers de victimes !

Un certain site m’a nommé le 'Nelson Mandela belge'. Je suis nommé un prisonnier politique, et je ne sais pas quoi encore. Mais cher Patrice, je suis simplement Marcel, un petit activiste et je veux le rester. Il n’y a pas de barreau, pas de chaîne, pas de mur de prison qui m’empêchera de rester comme ça et de garder ma conscience.

Je vous envoie aussi de tout cœur, mes meilleures salutations.

Marcel Vervloesem

(A la main)
De tout cœur, je vous souhaite beaucoup de courage pour votre travail magnifique.

----

Photos: 1) Marcel Vervloesem 2) Le Ministre de la Justice belge Stefaan De Clerck (CD&V - Parti des Démocrates Chrétiens Flamands)


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- Zandvoort case
- Website - http://www.morkhoven.droitfondamental.eu/ (English, French, Italian, Dutch)
- Réseau Zandvoort
- Prisonniers politiques: Ibrahim Baryaz
- Médecine - Droit Fondamental
- Patrice Verdi

06-09-09

Els Van Eeckhaut / Michel Vuijlsteke: waar het rond draaide


els.Van-Eeckhaut_001

De Gentse blogger Michel Vuijlsteke vergeet bij zijn vuilstokerij over de vzw Werkgroep Morkhoven te vermelden dat een artikel van zijn Gentblogt.be-medewerkster Els Van Eeckhaut over de vzw Werkgroep Morkhoven in december 2007 (een jaartje voor de definitieve veroordeling van Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem door het hof van beroep te Antwerpen), de aanleiding vormde tot een dispuut.
Het betrokken artikel werd door Els Van Eeckhaut, nadat zij de zaak nog probeerde te ridiculiseren, van haar weblog verwijderd.
Michel Vuijlsteke kon zich echter niet neerleggen bij de terechte kritiek van de vzw Werkgroep Morkhoven. Hij spuwde met een reeks schunnige uitspraken zijn gal uit over de vzw Werkgroep Morkhoven in een poging om daarmee de aandacht van het incident af te leiden.
Hierbij volgt een blogpost van Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens die Els Van Eeckhaut, tesamen met haar artikeltjes over de vzw Werkgroep Morkhoven, ontoegankelijk maakte of verwijderde:


Beste Els,

Zoals ik je reeds zei, klopt je uitleg dus niet.

Je zegt dat die blogpost eigenlijk over Metatale ging maar de titel van je betoog was ‘Wat met ‘dubieuze’ sites in rankings etc..?

Je blogpost bleek voorts bijna helemaal aan Marcel Vervloesem, de vzw Werkgroep Morkhoven en de Morkhoven-site te zijn gewijd.

We herhalen je uitspraken nog eens:

- 'Het gaat namelijk over Metatale. Maar slechts in ondergeschikte orde, zoals u meteen zult lezen. Metatale is om het voor buitenstaanders gemakkelijk te maken een sympathiek bedrijfje dat de invloed van blogs probeert te analyseren op een neutrale manier. En daarvan een wekelijkse update geeft. Hm, bijna wekelijks toch. Op de site zelf leest u hoe het allemaal werkt. Dat analyseren resulteert in een top 100 waar je uiteraard op kunt klikken en kijken naar de blog die aldaar een plekje bemachtigd heeft.   Welnu, tussen deze 100 invloedrijke blogs staat ook de site werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be.'

- 'Geen linkliefde naar deze site, die m.i. niet meer is dan een fanclub van Marcel Vervloesem, een man die niet gewoon niet echt, maar eerder écht niet onbesproken is. (link)'

- 'Over invloed gesproken; probeer maar eens via Google een artikel te vinden over MV dat niet ergens gerelateerd is aan de eerder genoemde site. De bijzonder hoog gerangschikte website heeft de voorbije tien jaar zodanig veel pers, maar ook persoonlijke linkaandacht gekregen dat de argeloze zoeker overspoeld wordt met berichten over de goede werken van Vervloesem, in vroeger tijden, en in navolging van de witte marsen, gesteund door behoorlijke bona fide sites die in deze figuur écht de grote pornojager zagen die talloze netwerken zou blootleggen.'

- 'Hoewel ik nogal wat begrip kan opbrengen voor het analytisch in kaart brengen van de zaken stel ik vragen bij het feit dat door de verschijning in Metatale telkens opnieuw mensen linken naar de propagandistische blog van Morkhoven.'

- 'Mocht Metatale retroactief te werk gaan, deze blog zou wellicht op één staan: ze is immers is de kern van een machinerie die ertoe geleid heeft dat een enorme waas gecreëerd werd over M.V, zijn persoonlijkheid en vooral over het feit dat hij beschuldigd wordt van zware feiten (zie de hogere link).'

- 'Zelf heb ik het daar moeilijk mee. Niet alleen staan bijna alle bloggers die ik ken wel érgens in die ranking van Metatale, en een paar blogs die mij zéér nauw aan het hart liggen in de toptien, daarnaast genereren die blogs ‘invloed’ volgens mij op een totaal andere manier.'

- 'Morkhoven is volgens mijn persoonlijke mening immers geen blog, maar mijns inziens een propagandasite waar moedwillig onwaarheden in stand gehouden worden om de figuur MV in ere te houden. Een figuur die (in eerste aanleg) veroordeeld werd voor misdrijven waar ik noch mijn vrienden, noch mijzelf mee geassocieerd wil zien.'

- 'Verder, en ik eindig waar ik begin: moet er niet één of andere vorm van marginale toetsing zijn?'

- … 'Maar hoeveel onnozelheid kan er eigenlijk nog meer door als het gaat over sites zoals die van Morkhoven?'

- 'Het is niet echt de site van een veroordeelde blogger, want daar mag in principe geen probleem over bestaan, en bovendien is MV nog niet in laatste instantie veroordeeld. Het is wel een site die (volgens mij) in staat is om mensen een gigantisch rad voor ogen te draaien over de handelswijze van één persoon, en die niet nalaat daarbij de werking van het hele gerecht, alle actoren van Justitie beschuldigt van leugens, bedrog en vooral van het persoonlijk willen pesten van één persoon.'

- 'Om alles te relativeren: ik werp geen steen naar Metatale, of toch maar een klein keitje. Ik stel veeleer een vraag, ter overweging, die ik mij bij andere rankings, wedstrijden en verkiezingen ook wel eens stel. Namelijk, of een marginale toetsing aan de wet, en aan het maatschappelijk aanvaardbare niet wenselijk zou zijn?'

- 'Ik besef dat ik eigenlijk een stinkende knuppel in het hoenderhok gooi, want het maatschappelijk aanvaardbare, daar is helemaal geen definitie van, vandaar dat ik juist de minieme toetsing vooropstel, waarbij de conclusie misschien zou kunnen zijn dat het in afwachting van een eindarrest in dit proces niet wenselijk is om iemand die beschuldigd wordt van dergelijke feiten in de kijker te zetten.'


http://www.elsvaneeckhaut.be/?p=2033#comment-89257http://www.elsvaneeckhaut.be/?p=1244
(3 Jan Boeykens // Aug 20, 2009 at 11:22 am)

--------

Els Van Eeckhaut (dochter van de gereputeerde strafpleiter Piet Van Eeckhaut) is als strafpleiter verbonden aan de Gentse balie.
Zij werd tot lid van de probatiecommissie benoemd en zetelt in de Raad van de Orde van Advocaten.
Verder werkt zij mee aan het digitaal krantje 'Gentblogt.be' dat door Michel Vuijlsteke met de gelijknamige vzw Gentblogt op poten werd gezet.
Van Eeckhaut werkte een jaar op het kabinet van SP.A-minister Freya Van den Bossche en stelde zich in 2006 kandidate voor de gemeenteraadsverkiezingen.  Sinds 2007 zetelt zij in het Gentse SP.A-bestuur.
De weblog van Els Van Eeckhaut staat nu in de Top 100 lijst van de 'meest invloedrijke blogs' van het Gentse bedrijfje Metatale...


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Kinderporno ondergronds
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- Zandvoort case
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- 'Rechten Gevangenen' - Europese Ombudsman
- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 1 - http://www.youtube.com/watch?v=-eFnm5Eov8g
- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 2 - http://www.youtube.com/watch?v=r3nzjJj9GGo

http://michel-vuijlsteke-ongecensureerd.skynetblogs.be/

Morkhoven-hater


De reactie van 'Pé De Rastenhorenindehel' op een reeks brieven en artikels die de vzw Werkgroep Morkhoven op Indymedia Oost-Vlaanderen publiceerde, had van de hand van de Gentse blogger Michel Vuijlsteke kunnen zijn...

'De problemen in onze gevangenissen misbruiken voor het opvoeren van een narcistisch nummertje zelfmedelijden en het ontkennen van je eigen fouten, is spuwen in het gezicht van je medegevangenen, je cipiers, je psychologen en alle anderen die elke dag werken om jou en je lotgenoten een zo goed mogelijk leven te geven. Maar klant is koning: als de beroepsmagistratuur je niet bevalt, willen we gerust het volk laten oordelen. Misschien prikkelt het je fantasie wel om te worden overgeleverd aan het soort meute dat na het spaghetti-arrest 13 jaar geleden het justitiepaleis bestormde? Dan kun je je martelaarsfantasieën ten volle beleven en blijft het gezonde deel van de wereld verder van je onsmakelijke esbattementen gespaard. Win-win!
Over hoe je slachtoffers zich bij je vertoning moeten voelen, wil ik het dan nog niet hebben. Ik heb niet de pretentie om in hun plaats te willen spreken - ìk niet. Maar als je écht euthanasie wil, laat justitie je dan vooral niet tegenhouden. Toon hen maar 's, dat je meester bent over je eigen lot, en zelf beslist of en wanneer je de pijp uit gaat. Liever vandaag dan morgen. Dan komt er misschien eindelijk plaats vrij voor Gie Laenen. Een cel waar jouw ziekelijk opgezwollen ego in past, is voor hem zeker meer dan ruim genoeg. Doén dus, Marcel! Mijn zegen heb je.'

http://ovl.indymedia.org/news/2009/05/26517_comment.php - 3.8.2009

---------------------------------------------

In 2008 erkende de Hoge Raad voor de Justitie dat de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem op het parket van Turnhout, inderdaad verdwenen waren. Marcel Vervloesem werd door de rechter van het hof van beroep te Antwerpen echter snel veroordeeld nadat zij verklaarde dat er 'een volledige kopie van het verdwenen dossier met de ontlastende stukken, aan het strafdossier werd toegevoegd'.
De Hoge Raad voor de Justitie erkende in 2008 ook de verdwijning van de 7 kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort die de Koning (die ze van de Werkgroep Morkhoven ontving) via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys 'voor onderzoek' aan procureur-generaal Christine Dekkers had laten overmaken.
De openbare aanklager Marc Tack van het hof van beroep te Antwerpen die de kinderpornozaak Zandvoort 'enkel een zeepbel' noemde, moest de verdwijning ter openbare zitting toegeven.
Er werd echter geen onderzoek bevolen naar de verdwijningen van de verdwenen documenten en kinderporno-cd-roms.

De medische dossiers van Marcel Vervloesem werden door de Psycho Sociale Dienst van de gevangenis van Brugge die hiervoor blijkbaar de stilzwijgende toelating van de justitieministers Vandeurzen en De Clerck kreeg, maandenlang achtergehouden en ook niet aan de rechter van de strafuitvoeringsrechtbank bezorgd.
Op die manier wilde men waarschijnlijk voorkomen dat er met de medische toestand van Marcel Vervloesem rekening zou worden gehouden.
Hierbij volgt de lijst van spoedopnames en operaties van Marcel Vervloesem:

1) kwaadaardige kanker - St H. Hart Lier - 2 keer
2) nieren - 5 keer - Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas - 2 keer - 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 - H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 - UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville - StElisabeth Herentals - 11 keer
7) nierblok - Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven - 2 keer
8) hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden - 3 keer
9) intensieve, diabetische blok - H. Hartziekenhuis Lier - 4 keer
10) nierblok - H. Hartziekenhuis Lier - 1 keer
11) hartkijkoperatie - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
12) nierdyalyse - AZ Sint Jan Brugge - 5 keer
13) inwendige bloeding - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
14) operatie kijkwonde - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
16) intensieve spoed, cardio - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma - Sint Elisabeth Ziekenhuis Herentals - 1 keer
19) hartoperatie - AZ Sint-Jan Brugge
20) moest reeds op 14.5.2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de PSD te voorkomen.
De opnames en operaties in het AZ Sint-Jan te Brugge en Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout vonden plaats tijdens de 9 maanden lange opsluiting van Marcel Vervloesem in de gevangenissen te Turnhout en te Brugge.
Marcel Vervloesem in zijn brief van 1.9.2009: 'Er zijn sinds mijn aankomst vanuit Brugge hier in Turnhout op 30 juni 2009 tot en met 1 september 2009, in het totaal 3 medische onderzoeken uitgevoerd. Op 13.8.09 was er een bloed- en urineonderzoek, op 26.8.2009 een diabetes-onderzoek in het A.Z. Sint Jozefziekenhuis te Turnhout (bij specialist P. Arnouts) en op 31.8.09 een urineonderzoek. Los daarvan is er nog een medisch oogonderzoek uitgevoerd op 20.8.09 door oogarts Dr. Van Oproy uit Turnhout. De geneesheer zag mij in dezelfde periode na mijn aankomst te Turnhout alhier 11 keer: 1 juli 2009, 8 juli 2009, 10 juli 2009, 24 juli 2009, 27 juli 2009, 30 juli 2009, 11 augustus 2009, 13 augustus 2009, 17 augustus 2009, 21 augustus 2009 en 27 augustus 2009. Sinds mijn aankomst kwam ik 271 keer op de medische dienst. De medicaties werden 5 keer aangepast.'

---------------------------------------------

LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Kinderporno ondergronds
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- Zandvoort case
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- 'Rechten Gevangenen' - Europese Ombudsman
- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 1 - http://www.youtube.com/watch?v=-eFnm5Eov8g
- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 2 - http://www.youtube.com/watch?v=r3nzjJj9GGo

http://michel-vuijlsteke-ongecensureerd.skynetblogs.be/

Michel Vuijlsteke


Vuijlsteke.ouder.f27a1d85-1a50-4bd4-abda-feac5ae5354d-3349675640_60d0ce8735
Toen de vzw Werkgroep Morkhoven kritiek leverde op het feit dat zijn vriendin en medewerkster Els Van Eeckhaut destijds had opgeroepen om de weblog van de vzw Werkgroep Morkhoven uit de rankings en de Top-100 lijst van het Gentse bedrijfje Metatale te verwijderen, ging Michel Vuijlsteke er als een wilde stier (zonder horens) tegenaan. Hij deed dit, zoals in bepaalde milieus gebruikelijk is, door zijn gal over de vzw Werkgroep Morkhoven uit te spuwen en voor de leden of sympathisanten ervan, allerlei lieve koosnaampjes te bedenken.
De oproep van Els Van Eeckhaut in december 2007 was echter niet zonder belang omdat Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem in 2008 door het hof van beroep van Antwerpen definitief schuldig werd geacht aan de zogezegde 'folteringen en verkrachtingen' die hem in 2005, zoals in 1998, ten laste werden gelegd. De rechter oordeelde dat een paar bamboestokjes die ten huize van Marcel Vervloesem werden gevonden, een voldoende bewijs vormden maar hield geen rekening met de verdwijning van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem die door de Hoge Raad van Justitie werd erkend. Ook aan de door de Hoge Raad van Justitie erkende verdwijning van 7 kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen werd geen belang gehecht. Minister van Justitie Stefaan De Clerck lijkt niet bereid te zijn om de verdwijning ervan te laten onderzoeken.

10:57 Gepost door Hugo in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: michel vuijlsteke |  Facebook |

05-09-09

Werkgroep Morkhoven - WashingtonTimes - 8.11.98

German cyberpolice patrol Web for child pornography (Washington Times; 08/11/98) BONN

Their beat is the World Wide Web, their weapon is a computer and they earn their money doing "virtual stakeouts" in the Internet's chat rooms.

Germany's small band of cybercops patrols the information highways on the lookout for all kinds of criminal offenses, but with a special eye toward child pornography.

Their work had gone virtually unnoticed until a group of cybervigilantes exposed an Internet child-pornography ring in the Netherlands last month. The case galvanized German politicians and created an outcry for increased policing of the Internet.

The Dutch scandal was exposed by a group of private individuals who have specialized in fighting child pornography, known as the "Wergroep Morkhoven."

These self-appointed cybercops exposed a gang that appears to have been working for years from an apartment in the Dutch seaside town of Zandvoort, abusing children for pornographic purposes.

Pictures and videos of children - some of them only 1 to 2 years old - were spread on the Internet to addresses all over the world.

Self-styled private investigator Marcel Vervloesem, spokesman for Wergroep Morkhoven, obtained the incriminating material from one of the gang's former members while patrolling the net on his own.

Distrustful of the police and impatient to alert the public, he turned the material over to the Dutch TV magazine Nova, which broadcast some of the pictures.

Only after being detained and questioned for six hours did Mr. Vervloesem give police a package of diskettes, videos and CD-ROMs that were reported to contain pictures of abused children, the addresses of the gang members and a list of their customers.

Sexual abuse of children for pornographic purposes can be a profitable enterprise. One international children's rights group estimates child abusers make almost $300 billion a year worldwide.

Aside from an ever growing number of Web sites, people shopping for child pornography can meet one another in the Internet's chat rooms and news groups. These provide marketplaces for the purchase and sale of pictures and video material of children.

The Dutch case has caught the attention of German politicians, who see a potential issue heading into critical parliamentary elections next month. But so far the only force dedicated to rooting out Internet crime is a four-man squad based in Munich, capital of the conservative state of Bavaria.

German Foreign Minister Klaus Kinkel is promising the federal government will do everything in its power to work help the individual states to tackle these "despicable" offenses. Members of the opposition Social Democratic Party are also calling for an international task force to fight child pornography.

One proposal is to set up a task force like the one in Munich in each of the German states. But Karlheinz Moebes, chief of Bavaria's Internet crime unit, is skeptical.

"I would not be very happy with that," he said. "That is a task for one central department. If 10 different departments started hanging around in the Internet, I don't see how that would get us there any faster."

Mr. Moebes said his group investigated 110 cases of suspected child pornography in the Internet in 1996, 160 cases in 1997 and 30 cases so far this year.

They encounter "the entire range of crimes found in the code - arms sales, drug deals and fraud," but focus on child pornography, he said.

Because criminal laws widely differ across borders, the group cannot pursue leads abroad.

"The real problem is that the Internet is a global net while criminal liability is a national matter," said Mr. Moebes. "We don't even have worldwide agreement on the age range that defines a child.

WashingtonTimes-0811.02918} 08/11/98

17:04 Gepost door Hugo in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuws.be: Open Brief aan Fabienne Franssens

 

Dit bericht werd op 12.10.09, na de verwijdering van een bericht van M.V. op Nieuws.be, evenééns verwijderd.

Nieuws.be

E541.tuin

Het originele artikel op deze pagina werd op 12.10.2009, na de verwijdering van een bericht van Michel V. op Nieuws.be, door ons verwijderd omdat we dachten dat het geen enkele zin meer had om nog verder te reageren.

Na de verwijdering van het bericht werd echter vastgesteld dat er door Maarten S. (de ontwerper van de skynetblogs) door middel van een bericht op Nieuws.be en op een aantal blogs (waaronder de zijne), druk werd uitgeoefend op de redactie van Nieuws.be om minstens de link naar het bericht op de blog van Michel V. terug te plaatsen.

Het bericht van Maarten S. ‘Jan Boeykens, de werkgroep Morkhoven, nieuws.be en het Streisand-effect’ en de druk die hij ermee uitoefende, had sukses.

Fabienne F., chef-redactrice van Nieuws.be, liet de link terugplaatsen waardoor het bericht van Michel V. (en zijn blog) met de verdraaide weergave van de feiten over de publicatie van de Gentse advocate Els Van Eeckhaut, extra-aandacht kreeg.

Dat was natuurlijk niet mogelijk voor de drie skynetblogs van de vzw Werkgroep Morkhoven, waaronder ‘Doofpot Justitie’ die na een klacht van Michel V. door Skynet gesloten werden.

Maar kom, wie echt in deze zaak geinteresseerd is, moet het artikel van de Gentse advocate Els Van Eeckhaut waarin zij opriep om de ‘dubieuze’ en ‘maatschappelijk onaanvaardbare’ blog van de vzw Werkgroep Morkhoven uit de rankings en van het Internet te verwijderen, maar lezen op http://persvrijheid.morkhoven.org/

Vandaag, 28.11.2009, kwamen we toevallig op de volgende webpagina van Nieuws.be:http://www.nieuws.be/nieuws/Michael_Jackson_barstte_nocht...

Onderaan het bericht of artikel stond de volgende mededeling:
‘De inhoud van dit artikel werd – conform onze gebruiksvoorwaarden – verwijderd en vervangen door een link naar het originele artikel. Dit komt doordat Nieuws.be een klacht ontving omtrent de inhoud van de publicatie of het artikel inhoud bevatte die niet overeenstemde met de bepalingen van onze gebruiksvoorwaarden. Nieuws.be is niet in staat het artikel te verifiëren op waarheid. Nieuws.be noch zijn personeel spreekt hiermee een waardeoordeel uit over de inhoud, noch over de gegrondheid van de eventuele klacht, maar kan om zijn neutraliteit te bewaren dit artikel niet meer op de site publiceren.Het volledige originele artikel kan u wel nog raadplegen op de site van de uitgever zelf.’

De link naar het originele bericht of artikel is echter nergens weer te vinden…

Alhoewel we niks met het bericht of artikel, te maken hebben, vonden we dit wel vreemd.
Want waarom verwijdert Nieuws.be het ene bericht met achterlating (terugplaatsing) van de link na verwijdering en gebeurt dit niet met een ander bericht of artikel ?

Wordt er met twee maten en twee gewichten gemeten ?

Zie onze reactie vandaag op:http://www.nieuws.be/nieuws/Laatste_foto_Michael_Jackson_...


De oproep van de Gentse advocate Els Van Eeckhaut om de blog(s) van de vzw Werkgroep Morkhoven uit de rankings en van het Internet te verwijderen:
http://persvrijheid.morkhoven.org/?p=150


Werkgroep Morkhoven: 28 november 1998

Werkgroep Morkhoven


MORKHOVEN, 28 NOV. De Belgische antikinderpornowerkgroep Morkhoven, die vorige week liet weten te stoppen, gaat toch door met onderzoek naar vermiste kinderen en netwerken van kinderporno. Volgens voorzitter J. Boeykens gebeurt dat na ,,talrijke verzoekschriften' van ouders van vermiste kinderen en diverse organisaties.

De werkgroep staakte haar activiteiten op 20 november omdat onderzoekers van de werkgroep stelden bedreigd te worden. Enkele dagen daarvoor was een werkgroepslid om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Volgens werkgroepsleider M. Vervloesem was er sprake van verdachte omstandigheden. De politie houdt het op een ongeval. In reactie op de verzoeken om door te gaan, hervat de werkgroep op 15 december het speurwerk. Op 10 december wil ze demonstreren bij het Europees Parlement in Brussel. (ANP)

NRC Webpagina's
28 november 1998

http://www.nrc.nl/W2/Lab/Kinderporno/981128.html

00:50 Gepost door Hugo in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

03-09-09

Gevonden bamboestokjes / Verdwenen kinderporno


09-magicien'De dood van Marcel Vervloesem' - Reacties

3.9.2009

@ Pé De Rastenhorenindehel

Gelukkig zijn we de nietszeggende scheldpartijen van diegenen die werkelijk aan kinderen zitten en daarom zo luid roepen zonder iets te doen, al gewoon.

Ik blijf mij wél afvragen waar de 7 kinderporno-cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort gebleven zijn die de Koning via 'onze justitiespecialist' Tony Van Parys (CD&V) aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep van Antwerpen liet overmaken.

De cd-roms die in 1998 door de vzw Werkgroep Morkhoven aan de Koning werden bezorgd, bleken -zoals de Hoge Raad voor de Justitie vorig jaar erkende- spoorloos te zijn verdwenen.

De openbare aanklager Marc Tack van het hof van beroep van Antwerpen, schreeuwde vorig jaar tijdens zijn lang en slaapverwekkend pleidooi op het hof van beroep te Antwerpen dat de bamboestokjes die in 2005 ten huize van Marcel Vervloesem werden gevonden 'een duidelijk bewijs van diens schuld' waren en dat de kinderpornozaak Zandvoort 'enkel een luchtbel was gebleken'.

Misschien liggen de verdwenen kinderporno-cd-roms godvergeten in een kist met bamboestokjes die Marc Tack ergens op de zolder heeft staan...

Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

---------------------

door Pé De Rastenhorenindehel (alias Michel Vuylsteke?)

Monday, Aug. 03, 2009
pederast@hel.be 01234568 Dichterbij dan je denkt

De problemen in onze gevangenissen misbruiken voor het opvoeren van een narcistisch nummertje zelfmedelijden en het ontkennen van je eigen fouten, is spuwen in het gezicht van je medegevangenen, je cipiers, je psychologen en alle anderen die elke dag werken om jou en je lotgenoten een zo goed mogelijk leven te geven. Maar klant is koning: als de beroepsmagistratuur je niet bevalt, willen we gerust het volk laten oordelen. Misschien prikkelt het je fantasie wel om te worden overgeleverd aan het soort meute dat na het spaghetti-arrest 13 jaar geleden het justitiepaleis bestormde? Dan kun je je martelaarsfantasieën ten volle beleven en blijft het gezonde deel van de wereld verder van je onsmakelijke esbattementen gespaard. Win-win!
Over hoe je slachtoffers zich bij je vertoning moeten voelen, wil ik het dan nog niet hebben. Ik heb niet de pretentie om in hun plaats te willen spreken - ìk niet. Maar als je écht euthanasie wil, laat justitie je dan vooral niet tegenhouden. Toon hen maar 's, dat je meester bent over je eigen lot, en zelf beslist of en wanneer je de pijp uit gaat. Liever vandaag dan morgen. Dan komt er misschien eindelijk plaats vrij voor Gie Laenen. Een cel waar jouw ziekelijk opgezwollen ego in past, is voor hem zeker meer dan ruim genoeg. Doén dus, Marcel! Mijn zegen heb je.

De dood van Marcel Vervloesem:
http://ovl.indymedia.org/news/2009/05/26517.php


LINKS:

- http://socialisme-versus-activisme.skynetblogs.be/post/7232494/internetcensuur--els-van-eeckhaut--sp-a-gent-
- http://doofpot-justitie.skynetblogs.be/post/7221947/de-fanclub-van-els-van-eeckhaut--sp-a-gent-
- http://socialisme-versus-activisme.skynetblogs.be/post/6155832/victor-vervloesem-spagemeenteraadslid-herenta

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- België in VN-raad voor Mensenrechten
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- Zandvoort case
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)

02-09-09

Kinderpornozaak Zandvoort: de verdwenen cd-roms

MarcVanherf.dyn007_original_200_265_jpeg_2547095_3e3b7b77d3d31864dfd8d9078c1a8ce3

In 1998 liet de Koning de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort die hij van de Werkgroep Morkhoven ontving, via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys, voor onderzoek aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen overmaken...

Reactie op het langst verdwenen kind van belgië


Ik zie dat de Vlaamse Christen Democraat Tony Van Parys hier ter sprake komt.

Ik heb deze 'justitiespecialist' van de CD&V vorig jaar nog geschreven.

De vzw Werkgroep Morkhoven bezorgde het Belgische Koningshuis in 1998 immers 7 kinderporno-cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort en die werden via Tony Van Parys (die toen even justitieminister was) voor 'onderzoek' aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen overgemaakt.

Vorig jaar stelde Marcel Vervloesem van onze vereniging, tijdens de inzage van zijn dossier vast dat er van die cd-roms geen sprake meer was.
Hij vroeg de Hoge Raad voor de Justitie om een onderzoek in te stellen.
Dat onderzoek wees uit dat de kinderporno-cd-roms inderdaad verdwenen waren.

Dat kon Marc Tack, de openbare aanklager van het hof van beroep te Antwerpen, er echter niet van weerhouden om de kinderpornozaak Zandvoort 'enkel een zeepbel' te noemen en om de 'zwaarste straf te eisen voor kindermisbruiker Marcel Vervloesem'.

Zonder nog een woord over de verdwijning van de kinderporno-cd-roms te reppen, werd Marcel Vervloesem in zeven haasten tot 4 jaar gevangenis veroordeeld omdat de bamboestokjes die in 2005 in zijn huis waren gevonden 'duidelijk bewezen dat hij zich schuldig maakte aan verkrachtingen en folteringen'.

Het ging zo snel dat de besluiten van de advocaten van Marcel Vervloesem, door de rechters van het hof van beroep te Antwerpen zelfs niet eens werden gelezen.
Bij de inzage van het dossier op het hof van cassatie te Brussel merkten wij enkele dagen voor de zitting op dat de bladzijden van het dossier die Marcel Vervloesem voor één van zijn advocaten met tippex had verbeterd, nog aan elkaar kleefden.

Omdat ik niet akkoord ging met deze handelswijze schreef ik een Open Brief naar Tony Van Parys en vroeg ik hem waar de 7 kinderporno-cd-roms van de Koning gebleven waren.
Van Parys antwoordde mij dat er 'nog onderzoeken liepen'. Ik schreef hem terug dat alle onderzoeken waren afgesloten en ik vroeg hem welke onderzoeken hij bedoelde maar Van Parys antwoordde mij niet meer.
Ook mijn herinneringsschrijven werd door Van Parys niet beäntwoord.

Ik schreef ook naar de Koning omdat deze de ontvangen kinderporno-cd-roms toch voor onderzoek aan justitie had laten overmaken.
De Koning en het Koningshuis die in haast groteske bewoordingen over de 'bestrijding van de kindermisbruik in België en de rest van de wereld' spraken, antwoordden mij niet.

Na zes maanden had ik nog altijd geen antwoord van de Koning en het Koningshuis ontvangen terwijl een gewone burger waarschijnlijk onmiddellijk bij justitie naar de verdwijningen van 'zijn' ter onderzoek overgemaakte kinderpornomateriaal zou zijn gaan informeren.

Als men zegt dat er hooggeplaatste figuren bij het wereldwijde kindermisbruik zijn betrokken (in de kinderpornozaak Zandvoort komt een gereputeerde jeugdmagistraat voor) dan krijgt men het verwijt dat men in 'komplottheorieën gelooft'.

Ik vroeg de justitieministers Vandeurzen en De Clerck (zoals Tony Van Parys beiden lid van de CD&V) om de verdwijning van de kinderporno-cd-roms te laten onderzoeken.

Zij gaven mij geen antwoord en ik heb de indruk dat zij Marcel Vervloesem in de gevangenis willen houden totdat hij daar tengevolge van zijn slechte gezondheidstoestand (kanker, hartziekte, nierziekte, suikerziekte, meer dan 20 operaties en spoedopnames, sinds juni 30 juni 2009 reeds 276 keren bij de verpleging geweest enzoverder) overlijdt zodat hij niet meer kan spreken.

Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


http://blogonious.skynetblogs.be/post/7242201/marc-van-he...

Foto: Marc Van Herf

01-09-09

Kinderpornozaak Zandvoort: 7 december 2001

Intro Zandvoortse zaak

Gepubliceerd: 7 december 2001 13:44 | Gewijzigd: 14 december 2005 20:30

In 1998 werd een internationaal netwerk met een Nederlandse tak opgerold dat jonge peuters misbruikte en afbeeldingen daarvan verspreidde op internet. De Noord-Hollandse badplaats Zandvoort bleek de spil in een web van kinderporno te zijn.

Frans spoor in pornozaak Zandvoort

3 mei 2000

De politie in Frankrijk lijkt op het spoor te zijn van de Franse relaties van de vermoorde hoofdrolspeler G. Ulrich in de zogenoemde Zandvoortse pornozaak die twee jaar geleden speelde.lees de rest van het artikel

15 augustus 1998

Eerst heette het een ongeluk. Toen euthanasie. Nu wordt Robby van der P. beschuldigd van moord op zijn (ex-)minnaar, kinderporno-handelaar Gerrie Ulrich. En het leek juist allemaal goed te komen. Hij was geen hoer meer en geen homo, en in december zou hij met Cindy trouwen. 'Ik trok aan de ene kant van Robby, Gerrie aan de andere kant.'lees de rest van het artikel

12 augustus 1998

Kinderporno op Internet is veeleer een uiting van exhibitionisme dan van handelsgeest, meent Jan Schuijer. De recente onthullingen in Zandvoort moeten dan ook binnen de juiste proporties worden beschouwd en niet leiden tot een heksenjacht door politie en justitie.lees de rest van het artikel

1 augustus 1998

DE ZANDVOORTSE kinderpornozaak heeft voor velen de eigenschappen van het wereldwijde computernetwerk Internet eerst goed duidelijk gemaakt. Ook na inbeslagneming van de computers en diskettes door de politie bleef (en blijft) het pornografische materiaal via Internet beschikbaar.lees de rest van het artikel

23 juli 1998

Een deel van de kinderporno uit het bezit van de vermoorde Gerry Ulrich is nog steeds te vinden in openbare nieuwsgroepen op Internet. Kan daar effectief tegen worden opgetreden? Veel kinderporno wordt intussen ondergronds verspreid via babbelboxen en e-mail.lees de rest van het artikel

23 juli 1998

Raine Richard, leider van een Beierse politie-eenheid die jaagt op misbruik van Internet, is niet te spreken over de houding van Nederland. “We voelen ons machteloos.”lees de rest van het artikel

21 juli 1998

ROTTERDAM, 21 JULI.“Een werkgroep komt altijd traag op gang”, zegt woordvoerder J. Simonis van het Openbaar Ministerie op de vraag of de landelijke werkgroep Kinderporno op Internet op de hoogte was van het feit dat beelden uit de collectie-Ulrich nog steeds op Internet te zien zijn. De werkgroep werd enkele maanden geleden ingesteld en “vergadert eens per kwartaal”, aldus Simonis: “De werkgroep onderzoekt vooralsnog de juridische implicaties van opsporing op Internet. Het is geen team dat kan uitrukken op kinderporno in de kiem te smoren.”lees de rest van het artikel

16 juli 1998

ROTTERDAM, 16 JULI. Een internationaal netwerk met een Nederlandse tak heeft jonge peuters misbruikt en afbeeldingen hiervan verspreid op Internet. Enkele peuters waren twaalf tot vijftien maanden oud. Bij een betrokkene, woonachtig in Zandvoort, zijn duizenden afbeeldingen gevonden.lees de rest van het artikel

 

http://www.nrc.nl/dossiers/kinderporno/zandvoortse_zaak/

Werkgroep Morkhoven 28.11.1998

Werkgroep Morkhoven

Gepubliceerd: 28 november 1998 12:00 | Gewijzigd: 15 december 2005 00:40

De werkgroep staakte haar activiteiten op 20 november omdat onderzoekers van de werkgroep stelden bedreigd te worden. Enkele dagen daarvoor was een werkgroepslid om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Volgens werkgroepsleider M. Vervloesem was er sprake van verdachte omstandigheden. De politie houdt het op een ongeval. In reactie op de verzoeken om door te gaan, hervat de werkgroep op 15 december het speurwerk. Op 10 december wil ze demonstreren bij het Europees Parlement in Brussel. (ANP)
http://www.nrc.nl/dossiers/kinderporno/nieuws_archief_200...