02-11-09

Carine Russo

CARINE RUSSO: OPEN BRIEF AANRECHTER LANGLOIS

U heeft aan een vierde expert gevraagd deoorzaak van de kwetsuren, die bij het slachtoffertje Melissa RUSSO(mijn dochter) gevonden werden, te bepalen en in het algemeen vast testellen op welke medische wijze er een seksuele of andere mishandelingte vinden valt.
U heeft hem ook gevraagd, de oorzaak van deontmaagding en de vaginale opening van 12 cm te bepalen. Ook of dat dekoorden die het slachtoffer vast bonden, voor of na de dood van dezeaangebracht zijn geweest, of de ligging van het slachtoffer bepaaldeconclusies teweeg konden brengen, en ook de oorzaken en omstandighedenvan het overlijden bepalen.

In gevolge uw advies hebben wij in de toekomst demogelijkheid niet meer om de inhoud van het vierde rapport tekennen.

Wij moeten ons tevreden stellen met hetgeen de perszegt. En wat zegt de pers? Wat wij op voorhand voorspeld hebben. Er isniets concreet vast gesteld inzake de kwetsuren die de kleintjesondergaan hebben. Zo is het dat het recht, deze donkere materie, die Uzo dierbaar is om uw macht van opperste wezen te behouden ten opzichtevan het "ordinaire volk", volgens Uw gelijken, U toelaat de meestvoorhanden realiteiten te negeren.

Het is zo dat hetrecht die U vertegenwoordigt (zo is het weerspiegeld aan het volk omdie beter te kunnen onderdrukken en duperen), de gerechtigheidvermoordt.

Sinds de afzetting van OnderzoeksrechtConnerotte is het nochtans duidelijk dat recht en gerechtigheid, tweeverschillende zaken zijn die niet meer aan dezelfde noodwendighedenbeantwoorden. De ene bestaat alleen voor zichzelf, zijn macht, zijnvoordelen, zijn comfort en het ten alle prijze behouden van zijnsuperioriteit.

De andere die moet aan de levensbelangrijkenood van een maatschappij die gebouwd is op de basis princiepen van dedemocratie, waarin wij zogezegd het geluk hebben te evolueren,beantwoorden. Deze moet de gevaarlijke en natuurlijke consequentiesbepalen van alle misdaden, in een wereld waar men de graad vanbeschaving wil bepalen indien men niet in de chaos en in eenongebreideld geweld wil geraken.

Deze wijd bekendeincoherentie tussen recht en gerechtigheid, die in oktober 1996 bekendwerd, vroeg dat men eindelijk en dringend overleg zou plegen in dezedemocratische zaak.

Maar woorden worden door woordengevolgd, tot dat slechts alleen onnodige en vermoeiend gebabbel werd.Wij zijn allemaal dat zenuwslopend achtergrond geruis, die veel op hetlawaai van nachtvliegtuigen over het vliegveld van Bierset gelijkt,moe.

Dit geluid heeft alles overrompeld, onze vragen,onze verontwaardiging, onze interpellaties. En moe hebben we gezwegen.
In alle gevallen had het geluid van bevoegde adviezen steeds debovenhand. Men zweeg. En alles werd vergeten.
Het herstellen vande burgerlijke stilte was toch het einddoel.
Alles kan terugbeginnen zoals voorheen, het machtsmisbruik, deongerechtvaardigdheden, de dagelijkse ongelijkheden.
Het recht enzijn misbruiken, de juridische slangenmensgerij heeft gewonnen. Degerechtigheid heeft eens te meer verloren.
In tussen heeft de HeerLangios de aflossing verzekerd en leid het onderzoek in allesereniteit.
Maar van welke sereniteit spreekt men mijnheer derechter?
De Uwe, en die van iedereen die rond U en dank zij Uslechts hun eigen comfort behouden ten koste van die zogenaamdemindere die wij zijn.
In welke sereniteit denkt U dat wij levensinds de afdwalende houding dat U dag in dag uit aanneemt in ditonderzoek. En men kan er veel opsommen.

Maar laat ons slechtsuw dwaling beschouwen; de ingeving om een vierde expert aan testellen, die bereid is alles terug in vraag te stellen. Trouwens alsmen weet dat die ingeving Meester Pierre heet, geef toe dat dit vragendoet rijzen.
De dag van uw ingeving wisten wij, mijnheer deonderzoeksrechter, wat daar de resultaten van zouden zijn. Men moestkost wat kost de feiten logestraffen. Ten slotte, de verkrachtingendie zoveel vragen doen rijzen, het is eenvoudiger gewoonweg ze telaten verdwijnen, niet waar?
Men heeft wel de lastigegetuigennissen ontkent of beter, men heeft de getuigen uit de weglaten ruimen.
Moest een vraag blijven bestaan mijnheer de rechter,en dit na het lezen van het rapport dat in eer en geweten en op eenwetenschappelijke manier op de lichaampjes van de kinderen is gebeurd,dat zou zeker niet over de oorzaak en de oorsprong van de vastgesteldekwetsuren zijn.
Daaromtrent bestaan duidelijke en evidenteconclusies, die berusten op wetenschappelijke werken, verricht op delichamen van de kinderen, en niet op de strikvragen van een magistraatdie blijkbaar niet ingeburgerd is in deze materie. Julie en Melissazijn verschillende malen op een erge manier verkracht geweest.Trouwens, voor de wetenschappelijke onderzoeken van de experten, konmen dit reeds vaststellen. "In geen geval natuurlijke post mortemverschijnselen kunnen de vaststellingen verklaren. Men heeft te makenmet herhaalde zedenfeiten." Zo luide de conclusies van de BelgischeExperten.
Was dit niet voldoende mijnheer de rechter om bij U eenkleine overtuiging teweeg te brengen? Wat mij betreft kan men nietduidelijker zijn!
Er is maar een vraag die niet door expertenbeantwoord is geweest en die men zich had kunnen stellen, namelijk:waarom werden Julie en Melissa zodanig gebonden dat zij een zo kleinmogelijk volume vertegenwoordigden?
Weet U dat mijnheer deRechter? Natuurlijk weet U het. Daarom hoeft U zich deze vraag niet testellen!
Het is dezelfde reden die U aanspoort om het dossier vanJulie en Melissa zo klein mogelijk te herleiden.
Want U maakt deeluit van dezelfde familie, van dezelfde soort van mensen zoals Eichman,dankzij wie de ergste onwaardigheden en lafheden mogelijk waren.Mijnheer de Rechter laat me toe U nog eenmaal en op duidelijke wijzete zeggen; dat ik verstomd sta door U stompzinnigheid. Alsstommiteiten geen fouten zijn (zoals sommige reporters van de "VifExpress" zich haasten te schrijven, als zij spraken van Uw collega'svan Charleroi) blijft het nochtans een sociale gevaar.
AlsDerochette opgesloten is geweest in functie van zijn zwakzinnigheid isdat wel omdat men dit gevaar herkende, niet waar?
En toch Mijnheerde Rechter, ondanks de zwakzinnigheid die in al uw daden terug tevinden zijn, U zult niet geïnterneerd worden. Wat gevaarlijker is,door uw positie van hogere magistraat, zult U verder het leven van demensen die via U het einde van de tunnel verwachten, aanslagen.
Inderdaad, hoeveel doden hebt U al veroorzaakt in dit onderzoekdat U beweert te leiden in alle sereniteit? Hoeveel doden zijn er algevallen door uw gewetenloosheid, uw onverschilligheid, uw lafheid enuw stommiteit?

Willen wij eens samen tellen hoeveel dodendie door uw actie en gebrekkige handelingen reeds gevallen zijn?
Absoluut niet, dat wenst U niet. Dat is niet uwverantwoordelijkheid, niet waar? En moest ik het toch doen, U bentniet de soort van mens die zijn slaap daar voor zou laten…in allesereniteit.
Werkelijk Mijnheer de Rechter, er is niets in dezewereld die mij meer onpasselijk maakt dan het levende bewijs van Uwstommiteiten.
Het zou goed zijn moest U eens ons ondragelijke lotondergaan zodat U dit leven niet zou verlaten zonder dat te weten enlomp sterven.

Maar ik verwacht uw volgende reactie aandeze vrije uitdrukking van mijnentwege in deze rechtsstaat, eenbeschuldiging van smaad tegenover een magistraatnatuurlijk.

De stommiteit, al is dit geen fout voor eenmagistraat, dat kan ik niet genezen.

CarineRusso

http://home.tiscali.be/be077857/kinderen/carine.html

18:11 Gepost door Hugo in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.